1203. நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல்

Rate this post

1203. நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல்

1203. Ninaippavar Pondru Ninaiyaarkol

 • குறள் #
  1203
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
  சினைப்பது போன்று கெடும்.
 • விளக்கம்
  எனக்குத் தும்மல் தொன்றுவதுபோலக் காணப்பட்டு உடனே கெடுகின்றது; அதனால், காதலர் என்னை நினைப்பவர் போன்று நினையாமல் இருக்கின்றார் போலும்.
 • Translation
  in English
  A fit of sneezing threatened, but it passed away;
  He seemed to think of me, but do his fancies stray?
 • Meaning
  I feel as if I am going to sneeze but do not, and (therefore) my beloved is about to think (of me) but does not.

Leave a comment