1205. தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார்

Rate this post

1205. தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார்

1205. Thamnenjaththu Emmaik Kadikondaar

 • குறள் #
  1205
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
  எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்.
 • விளக்கம்
  தம்முடைய நெஞ்சில் யாம் புகுந்து விடாதபடி காவல் வைத்திருக்கின்ற காதலர், எமது நெஞ்சில் எப்பொழுதும் ஓயாது வருவதற்கு நாண மாட்டாரோ?
 • Translation
  in English
  Me from his heart he jealously excludes:
  Hath he no shame who ceaseless on my heart intrudes?
 • Meaning
  He who has imprisoned me in his soul, is he ashamed to enter incessantly into mine.

Leave a comment