1206. மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ

Rate this post

1206. மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ

1206. Matriyaan Ennulen Manno

 • குறள் #
  1206
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடியான்
  உற்றநாள் உள்ள உளேன்.
 • விளக்கம்
  நான் அவரோடு முன்பு சேர்ந்திருந்த நாளை நினைத்தலால் உயிர் வாழ்கின்றேன்; வேறு எதனால் உயிர் வாழ்கின்றேன்?
 • Translation
  in English
  How live I yet? I live to ponder o’er
  The days of bliss with him that are no more.
 • Meaning
  I live by remembering my (former) intercourse with him; if it were not so, how could I live ?

One Comment

 1. Cinthia
  Reading this makes my densoiics easier than taking candy from a baby.
  Reply February 21, 2016 at 8:24 am

Leave a comment