1221. மாலையோ அல்லை மணந்தார்

Rate this post

1221. மாலையோ அல்லை மணந்தார்

1221. Maalaiyo allai Manandhaar

 • குறள் #
  1221
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும்
  வேலைநீ வாழி பொழுது.
 • விளக்கம்
  பொழுதே! வாழ்வாயாக! நீ மாலைக் காலம் அல்லை; மனம் செய்து கொண்டவரின் உயிரைக் குடிக்கும் காலமாக இருக்கின்றாய்.
 • Translation
  in English
  Thou art not evening, but a spear that doth devour
  The souls of brides; farewell, thou evening hour!
 • Meaning
  Live, O you evening are you (the former) evening? No, you are the season that slays (married) women.

Leave a comment