1245. செற்றார் எனக்கை விடல்உண்டோ

Rate this post

1245. செற்றார் எனக்கை விடல்உண்டோ

1245. Setraar Enakkai Vidalundo

 • குறள் #
  1245
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு கிளத்தல் (Nenchodu Kilaththal)
  Soliloquy
 • குறள்
  செற்றார் எனக்கை விடல்உண்டோ நெஞ்சேயாம்
  உற்றால் உறாஅ தவர்.
 • விளக்கம்
  மனமே! நாம் விரும்ப, நம்மை விரும்பாத அவர், நம்மை வெறுத்தார் என்று, நாமும் அவரைக் கைவிட முடியுமோ?
 • Translation
  in English
  O heart, as a foe, can I abandon utterly
  Him who, though I long for him, longs not for me?
 • Meaning
  O my soul! can he who loves not though he is beloved, be forsaken saying he hates me (now)?

Leave a comment