1257. நாணென ஒன்றோ அறியலம்

Rate this post

1257. நாணென ஒன்றோ அறியலம்

1257. Naanena Ondro Ariyalam

 • குறள் #
  1257
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
  பேணியார் பெட்ப செயின்.
 • விளக்கம்
  நம்மால் விரும்பப்பட்டவர், காதலினால் நாம் விரும்பியவற்றைச் செய்வாரானால் நாணம் என்ற ஒன்றை அறிய மாட்டோம்.
 • Translation
  in English
  No sense of shame my gladdened mind shall prove,
  When he returns my longing heart to bless with love.
 • Meaning
  I know nothing like shame when my beloved does from love (just) what is desired (by me).

Leave a comment