1301. புல்லா திராஅப் புலத்தை

Rate this post

1301. புல்லா திராஅப் புலத்தை

1301. Pullaa Thiraaap Pulaththai

 • குறள் #
  1301
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர்உறும்
  அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.
 • விளக்கம்
  தலைவி! நீ காதலரோடு விரைவில் தழுவாது இருந்து பிணங்கு; அப்போது காதலை அடையும் துன்ப நோயினைச் சிறிது காண்போம்.
 • Translation
  in English
  Be still reserved, decline his profferred love;
  A little while his sore distress we ‘ll prove.
 • Meaning
  Let us witness awhile his keen suffering; just feign dislike and embrace him not.

Leave a comment