1305. நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர்

Rate this post

1305. நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர்

1305. Nalaththagai Nallavarkku Yeyar

 • குறள் #
  1305
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை
  பூஅன்ன கண்ணார் அகத்து.
 • விளக்கம்
  நற்குணங்களால் தகுதியுடைய தலைவர்க்கு அழகாவது, பூப்போன்ற கண்ணையுடைய பெண்ணின் மனத்திலுண்டாகும் பிணக்கமேயாகும்.
 • Translation
  in English
  Even to men of good and worthy mind, the petulance
  Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace.
 • Meaning
  An increased shyness in those whose eyes are like flowers is beautiful even to good and virtuous husbands.

Leave a comment