1306. துனியும் புலவியும் இல்லாயின்

Rate this post

1306. துனியும் புலவியும் இல்லாயின்

1306. Thuniyum Pulaviyum Illaayin

 • குறள் #
  1306
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
  கனியும் கருக்காயும் அற்று.
 • விளக்கம்
  பெரும் பிணக்கும் சிறுபிணக்கும் இல்லையாயின் காதல் இன்பம், மிகப்பழுத்த கனியும் இளங்காயும் போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Love without hatred is ripened fruit;
  Without some lesser strife, fruit immature.
 • Meaning
  Sexual pleasure, without prolonged and short-lived dislike, is like too ripe, and unripe fruit.

Leave a comment