1308. நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று

Rate this post

1308. நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று

1308. Nothal Evanmatru Nonthaarendru

 • குறள் #
  1308
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று அஃதறியும்
  காதலர் இல்லா வழி.
 • விளக்கம்
  இவர் வருந்தினாரென்று அத்துன்பத்தை அறியும் காதலியைப் பெறாதவருக்குப் பிணங்குதலால் பயனில்லை.
 • Translation
  in English
  What good can grieving do, when none who love
  Are there to know the grief thy soul endures?
 • Meaning
  What avails sorrow when I am without a wife who can understand the cause of my sorrow?

Leave a comment