1311. பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின்

Rate this post

1311. பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின்

1311. Penniyalaar Ellaarum Kannin

 • குறள் #
  1311
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)
  Feigned Anger
 • குறள்
  பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்
  நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு.
 • விளக்கம்
  பரத்தைமை உடையானே! பெண் தன்மையுடையவர் எல்லாரும் தமது கண்களால் பொதுவாக உன்னை அனுபவிப்பர்; ஆகையால், நான் உன் மார்பைச் சேரமாட்டேன்.
 • Translation
  in English
  From thy regard all womankind Enjoys an equal grace;
  O thou of wandering fickle mind, I shrink from thine embrace!
 • Meaning
  You are given to prostitution; all those who are born as womankind enjoy you with their eyes in an ordinary way. I will not embrace you.

Leave a comment