1313. கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும்

5/5 - (1 vote)

1313. கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும்

1313. Kottuppooch Choodinum Kaayum

 • குறள் #
  1313
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)
  Feigned Anger
 • குறள்
  கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்
  காட்டிய சூடினீர் என்று.
 • விளக்கம்
  நான் கிளைகளில் மலர்ந்த மலர்களால் ஆன மாலையைச் சூடினாலும், ‘நீர் விரும்பும் ஒருத்திக்கு இதனைக் காட்டும் பொருட்டுச் சூடினீர்’ என்று கூறிக் கோபிப்பாள்.
 • Translation
  in English
  I wreathed with flowers one day my brow, The angry tempest lowers;
  She cries, ‘Pray, for what woman now Do you put on your flowers?’
 • Meaning
  Even if I were adorned with a garland of branch-flowers, she would say I did so to show it to another woman.

Leave a comment