1314. யாரினும் காதலம் என்றேனா

Rate this post

1314. யாரினும் காதலம் என்றேனா

1314. Yaarinum Kaathalam Endrenaa

 • குறள் #
  1314
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)
  Feigned Anger
 • குறள்
  யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள்
  யாரினும் யாரினும் என்று.
 • விளக்கம்
  நான் எல்லோரையும் விட உன்னைக் காதலிக்கின்றேன் என்று சொன்ன பொது, காதலி ‘யாரினும் யாரினும்’ என்று சொல்லி என்னோடு பிணங்கினாள்.
 • Translation
  in English
  ‘I love you more than all beside,’ ‘T was thus I gently spoke;
  ‘What all, what all?’ she instant cried; And all her anger woke.
 • Meaning
  When I said I loved her more than any other woman, she said “more than others, yes, more than others,” and remained sulky.

Leave a comment