1324. புல்லி விடாஅப் புலவியுள்

Rate this post

1324. புல்லி விடாஅப் புலவியுள்

1324. Pulli Vidaaap Pulaviyul

 • குறள் #
  1324
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
  உள்ளம் உடைக்கும் படை.
 • விளக்கம்
  காதலரைத் தழுவிப் பின் விடாமலிருப்பதற்க்குக் காரணமான பிணக்கத்துள்ளே என் மனத்தை உடைக்கும் ஆயுதம் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  ‘Within the anger feigned’ that close love’s tie doth bind,
  A weapon lurks, which quite breaks down my mind.
 • Meaning
  In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart.

Leave a comment