1325. தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார்

Rate this post

1325. தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார்

1325. Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar

 • குறள் #
  1325
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
  அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.
 • விளக்கம்
  காதலர் தவறில்லாதவராயினும் அவரால் விரும்பப்படும் மகளிர் ஊடி, தம்மெல்லிய தோள்களால் தழுவப்பெறாத சமயத்திலும் ஓர் இன்பம் உண்டு.
 • Translation
  in English
  Though free from fault, from loved one’s tender arms
  To be estranged a while hath its own special charms.
 • Meaning
  Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love.

Leave a comment