1329. ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை

5/5 - (1 vote)

1329. ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை

1329. Ooduga Manno Oliyizhai

 • குறள் #
  1329
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
  நீடுக மன்னோ இரா.
 • விளக்கம்
  விளங்குகின்ற அணிகள் அணிந்தவள் ஊடுவாளாக; அந்த ஊடலைத் தீர்க்கும் பொருட்டு நாம் இரந்து நிற்க இரவு நீடித்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign!
  That I may still plead on, O night, prolong thy reign!
 • Meaning
  May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!

Leave a comment