1330. ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம்

Rate this post

1330. ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம்

1330. Ooduthal Kaamaththirku Inbam

 • குறள் #
  1330
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
  கூடி முயங்கப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  காதலுக்கு இன்பமாவது ஊடுதல்; கூடித் தழுவப்பெறுதல் அவ்வூடலுக்கு இன்பம்.
 • Translation
  in English
  A ‘feigned aversion’ coy to pleasure gives a zest;
  The pleasure’s crowned when breast is clasped to breast.
 • Meaning
  Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike.

Leave a comment