0655. எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க

Rate this post

0655. எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க

0655. Etrendru Iranguva Seiyarka

 • குறள் #
  0655
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
  மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  தான் செய்த செயல் என்ன தன்மையுடையது என்று நினைத்துப் பின்னர் வருத்தப்படத்தக்கவற்றைச் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும்; ஒரு கால் அப்படிச் செய்து விட்டாலும், மீண்டும் அத்தகையவற்றைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.
 • Translation
  in English
  Do nought that soul repenting must deplore,
  If thou hast sinned, ’tis well if thou dost sin no more.
 • Meaning
  Let a minister never do acts of which he would have to grieve saying, “what is this I have done”; (but) should he do (them), it were good that he grieved not.

Leave a comment