0656. ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ்

Rate this post

0656. ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ்

0656. Eendraal Pasikaanbaan Ayinunj

 • குறள் #
  0656
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
  சான்றோர் பழிக்கும் வினை.
 • விளக்கம்
  தனது வறுமையின் காரணமாக, தன்னைப் பெற்ற தாயின் பசியை நீக்க முடியாது பார்த்திருக்கநேரிடினும், நிறைந்த அறிவினையுடையவர் பழிக்கத் தக்க செயலைச் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though her that bore thee hung’ring thou behold, no deed
  Do thou, that men of perfect soul have crime decreed.
 • Meaning
  Though a minister may see his mother starve; let him do not act which the wise would (treat with contempt).

Leave a comment