0657. பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின்

Rate this post

0657. பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின்

0657. Pazhimalaindhu Eithiya Aakkaththin

 • குறள் #
  0657
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
  கழிநல் குரவே தலை.
 • விளக்கம்
  பழியை மேற்கொண்டு இழிந்த செயல் செய்து பெறும் செல்வத்தை விட சான்றோர் செயல் தூய்மையாக இருந்து அடையத்தக்க வறுமையே மேலானது.
 • Translation
  in English
  Than store of wealth guilt-laden souls obtain,
  The sorest poverty of perfect soul is richer gain.
 • Meaning
  Far more excellent is the extreme poverty of the wise than wealth obtained by heaping up of sinful deeds.

Leave a comment