0658. கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு

Rate this post

0658. கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு

0658. Kadindha Kadinthoraar Seithaarkku

 • குறள் #
  0658
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
  முடிந்தாலும் பீழை தரும்.
 • விளக்கம்
  பெரியோர் விலக்கியவற்றைத் தாமும் விலக்காமல் செய்தவர்க்கு, அவை ஒருவாறு முடிந்தனவாயினும் பின்பு துன்பம் தரும்.
 • Translation
  in English
  To those who hate reproof and do forbidden thing.
  What prospers now, in after days shall anguish bring.
 • Meaning
  The actions of those, who have not desisted from doing deeds forbidden (by the great), will, even if they succeed, cause them sorrow.

Leave a comment