0659. அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்

Rate this post

0659. அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்

0659. Azhakkonda Ellaam Azhappom

 • குறள் #
  0659
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
  பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.
 • விளக்கம்
  பிறர் அழுது வருந்தும்படி ஒருவன் கொண்ட பொருள், அவனும் அவ்வாறே அழுது வருந்தும்படி போய்விடும். நல்வழியில் வந்த பொருளை முன் இழந்தாலும், அது பின் வந்து பயன் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  What’s gained through tears with tears shall go;
  From loss good deeds entail harvests of blessings grow.
 • Meaning
  All that has been obtained with tears (to the victim) will depart with tears (to himself); but what has been by fair means; though with loss at first, will afterwards yield fruit.

Leave a comment