0661. வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன்

Rate this post

0661. வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன்

0661. Vinaiththitpam Enbathu Oruvan

 • குறள் #
  0661
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
  மற்றைய எல்லாம் பிற.
 • விளக்கம்
  செயலைச் செய்வதற்கேற்ற உறுதி என்று சொல்லப்படுவது, அதைச் செய்பவனுக்கு உள்ள மன உறுதியேயாகும்; அதத் தவிர மற்றவையெல்லாம் அவ்வளவு சிறந்தனவாகா.
 • Translation
  in English
  What men call ‘power in action’ know for ‘power of mind’
  Externe to man all other aids you find.
 • Meaning
  Firmness in action is (simply) one’s firmness of mind; all other (abilities) are not of this nature.

Leave a comment