0662. ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை

Rate this post

0662. ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை

0662. Oororaal Utrapin Olkaamai

 • குறள் #
  0662
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
  ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.
 • விளக்கம்
  பழுதுபடும் செயலைச் செய்யாமையும், பழுதுபட்ட விடத்து மனந்தளராமையுமாகிய இவ்விரண்டும் செயலைச் செய்பவரின் நெறியாகும் என அறிவுடையோர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  ‘Each hindrance shun’, ‘unyielding onward press, If obstacle be there,’
  These two define your way, so those that search out truth declare.
 • Meaning
  Not to perform a ruinous act, and not to be discouraged by the ruinous termination of an act, are the two maxims which, the wise say, from the principles of those who have investigated the subject.

Leave a comment