0663. கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை

Rate this post

0663. கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை

0663. Kadaikkotkach Cheithakka Thaanmai

 • குறள் #
  0663
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
  எற்றா விழுமந் தரும்.
 • விளக்கம்
  செய்யப்படும் செயலையெல்லாம் மறைத்து முடிவில் வெளிப்படுமாறு செய்வதே வலிமையாகும்; செய்யும் பொது இடையில் வெளிப்பட்டால், அதனால் செய்கின்றவனுக்கு நீங்காத துன்பம் வரும்.
 • Translation
  in English
  Man’s fitting work is known but by success achieved;
  In midst the plan revealed brings ruin ne’er to be retrieved.
 • Meaning
  So to perform an act as to publish it (only) at its termination is (true) manliness; for to announce it beforehand, will cause irremediable sorrow.

Leave a comment