0790. இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம்

Rate this post

0790. இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம்

0790. Inaiyar Ivaremakku Innamyaam

 • குறள் #
  0790
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
  புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.
 • விளக்கம்
  ‘இவர் நமக்கு இவ்வளவு அன்பினர்; யாம் இவர்க்கு இத்தன்மையேம்’ என்று ஒருவரை ஒருவர் புகழ்ந்து சொன்னாலும் நட்பு சிறுமையாய்த் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  Mean is the friendship that men blazon forth,
  ‘He’s thus to me’ and ‘such to him my worth’.
 • Meaning
  Though friends may praise one another saying, “He is so intimate with us, and we so much (with him)”; (still) such friendship will appear mean.

Leave a comment