0791. நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை

Rate this post

0791. நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை

0791. Naadaathu Nattalir Kedillai

 • குறள் #
  0791
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
  வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  நட்பை விரும்பி அதனிடம் நிற்பவருக்கு, ஒருவனோடு நட்புச் செய்தபின் அதனைவிட முடியாது; ஆகையால், ஆராயாது நட்புச் செய்தலைப் போலக் கேடு தருவது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  To make an untried man your friend is ruin sure;
  For friendship formed unbroken must endure.
 • Meaning
  As those who are of a friendly nature will not forsake (a friend) after once loving (him), there is no evil so great as contracting a friendship without due inquiry.

Leave a comment