0792. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை

Rate this post

0792. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை

0792. Aaindhaindhu Kollaathaan Kenmai

 • குறள் #
  0792
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
  தான்சாம் துயரம் தரும்.
 • விளக்கம்
  பலவகையில் ஆராய்ந்து நட்புக் கொள்ளாதவனுக்கு, அதனால் இறுதியில் தான் சாதற்கேதுவாகிய துன்பம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Alliance with the man you have not proved and proved again,
  In length of days will give you mortal pain.
 • Meaning
  The friendship contracted by him who has not made repeated inquiry will in the end grieve (him) to death.

Leave a comment