0796. கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி

Rate this post

0796. கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி

0796. Kettinum Undor Uruthi

 • குறள் #
  0796
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
  நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.
 • விளக்கம்
  கேடு வந்தவிடத்தும் ஒருவகை நன்மை உண்டு. அந்தக் கேடு நண்பர்களை நன்றாக அளந்து அறியும் ஓர் அளவு கோலாகும்.
 • Translation
  in English
  Ruin itself one blessing lends:
  ‘Tis staff that measures out one’s friends.
 • Meaning
  Even in ruin there is some good; (for) it is a rod by which one may measure fully (the affection of one’s) relations.

Leave a comment