0799. கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை

Rate this post

0799. கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை

0799. Kedunkaalaik Kaividuvaar Kenmai

 • குறள் #
  0799
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை
  உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.
 • விளக்கம்
  துன்பக் காலத்தில் கைவிடுவார் நட்பினை, இறக்குங் காலத்தில் ஒருவன் நினைப்பானாயினும், அந்த இறப்பைவிட அந்த நினைவுதான் மனதைச் சுடும்.
 • Translation
  in English
  Of friends deserting us on ruin’s brink,
  ‘Tis torture e’en in life’s last hour to think.
 • Meaning
  The very thought of the friendship of those who have deserted one at the approach of adversity will burn one’s mind at the time of death.

Leave a comment