0802. நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை

Rate this post

0802. நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை

0802. Natpir Kuruppuk Kezhuthakaimai

 • குறள் #
  0802
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு
  உப்பாதல் சான்றோர் கடன்.
 • விளக்கம்
  நட்பிற்கு உறுப்பாவது, நண்பர் உரிமையால் செய்யும் செயலாகும்; அதை மகிழ்வோடு ஏற்பது அறிவுடையோர் கடமையாகும்.
 • Translation
  in English
  Familiar freedom friendship’s very frame supplies;
  To be its savour sweet is duty of the wise.
 • Meaning
  The constituents of friendship are (things done through) the right of intimacy; to be pleased with such a right is the duty of the wise.

Leave a comment