0815. செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர்

Rate this post

0815. செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர்

0815. Seithemanj Chaaraach Chiriyavar

 • குறள் #
  0815
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
  எய்தலின் எய்தாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  நட்புச் செய்தபோது பாதுகாவலாகப் பயன்படாத நண்பரின் தொடர்பு இருத்தலைவிட இல்லாதிருத்தல் நல்லது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis better not to gain than gain the friendship profitless
  Of men of little minds, who succour fails when dangers press.
 • Meaning
  It is far better to avoid that to contract the evil friendship of the base who cannot protect (their friends) even when appointed to do so.

Leave a comment