0817. நகைவகைய ராகிய நட்பின்

Rate this post

0817. நகைவகைய ராகிய நட்பின்

0817. Nagaivagaiya Raagiya Natpin

 • குறள் #
  0817
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
  பத்தடுத்த கோடி உறும்.
 • விளக்கம்
  சிரித்து விளையாடுதல் மட்டும் செய்பவருடைய நட்பை விட, பகைவரால் வரும் துன்பங்கள் பத்துக் கோடி பங்கு நல்லவையாகும்.
 • Translation
  in English
  From foes ten million fold a greater good you gain,
  Than friendship yields that’s formed with laughers vain.
 • Meaning
  What comes from enemies is a hundred million times more profitable than what comes from the friendship of those who cause only laughter.

Leave a comment