0818. ஒல்லும் கருமம் உடற்று

Rate this post

0818. ஒல்லும் கருமம் உடற்று

0818. Ollum Karumam Udatru

 • குறள் #
  0818
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
  சொல்லாடார் சோர விடல்.
 • விளக்கம்
  தம்மால் முடிக்கக்கூடிய செயலைச் செய்து முடிக்க இயலாதவர் போல் காட்டுபவரின் நட்பை விட்டு விடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Those men who make a grievous toil of what they do
  On your behalf, their friendship silently eschew.
 • Meaning
  Gradually abandon without revealing (beforehand) the friendship of those who pretend inability to carry out what they (really) could do.

Leave a comment