0819. கனவினும் இன்னாது மன்னோ

Rate this post

0819. கனவினும் இன்னாது மன்னோ

0819. Kanavinum Innaathu Manno

 • குறள் #
  0819
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
  சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  செயல்வேறு, சொல்வேறுபட்டவர்களுடைய நட்பு, கனவிலும் துன்பம் செய்வதாகும்.
 • Translation
  in English
  E’en in a dream the intercourse is bitterness
  With men whose deeds are other than their words profess.
 • Meaning
  The friendship of those whose actions do not agree with their words will distress (one) even in (one’s) dreams.

Leave a comment