0823. பலநல்ல கற்றக் கடைத்து

Rate this post

0823. பலநல்ல கற்றக் கடைத்து

0823. Palanalla Katrak Kadaiththu

 • குறள் #
  0823
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
  ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.
 • விளக்கம்
  பல சிறந்த நூல்களைப் படித்தாலும் அதன் பயனாக நல்ல மனம் உடையவராய்ப் பழகுதல், உள்ளன்பினால் மாட்சி இல்லாதவர்க்கு இல்லை.
 • Translation
  in English
  To heartfelt goodness men ignoble hardly may attain,
  Although abundant stores of goodly lore they gain.
 • Meaning
  Though (one’s) enemies may have mastered many good books, it will be impossible for them to become truly loving at heart.

Leave a comment