0826. நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும்

Rate this post

0826. நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும்

0826. Nattaarpol Nallavai Sollinum

 • குறள் #
  0826
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
  ஒல்லை உணரப் படும்.
 • விளக்கம்
  நண்பரைப் போலப் பகைவர் நல்ல வார்த்தைகளைச் சொன்னாலும், அவை தீயன என்று விரைவில் அறிந்து கொள்ளலாம்.
 • Translation
  in English
  Though many goodly words they speak in friendly tone,
  The words of foes will speedily be known.
 • Meaning
  Though (one’s) foes may utter good things as though they were friends, once will at once understand (their evil, import).

Leave a comment