0828. தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும்

Rate this post

0828. தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும்

0828. Thozhuthagai Yullum Padaiyodungum

 • குறள் #
  0828
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
  அழுதகண் ணீரும் அனைத்து.
 • விளக்கம்
  பகைவர் தொழுவதற்காகக் குவித்த கைகளுக்குள்ளும் கொலை செய்யும் படைக்கலம் மறைந்திருக்கும்; அவர் அழுகின்ற கண்ணீரும் அத்தன்மையுடையதே.
 • Translation
  in English
  In hands that worship weapon ten hidden lies;
  Such are the tears that fall from foeman’s eyes.
 • Meaning
  A weapon may be hid in the very hands with which (one’s) foes adore (him) (and) the tears they shed are of the same nature.

Leave a comment