0829. மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை

Rate this post

0829. மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை

0829. Migachcheithu Thammellu Vaarai

 • குறள் #
  0829
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
  நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று.
 • விளக்கம்
  புறத்தே மிகவும் நட்பினைச் செய்து மனத்திலே இகழும் பகைவரைத் தாமும் புறத்தே மகிழ்வித்து மனத்திலே நட்புக் கெடுமாறு ஒழுகுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis just, when men make much of you, and then despise,
  To make them smile, and slap in friendship’s guise.
 • Meaning
  It is the duty of kings to affect great love but make it die (inwardly); as regard those foes who shew them great friendship but despise them (in their heart).

Leave a comment