0833. நாணாமை நாடாமை நாரின்மை

Rate this post

0833. நாணாமை நாடாமை நாரின்மை

0833. Naanaamai Naadaamai Naarinmai

 • குறள் #
  0833
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
  பேணாமை பேதை தொழில் .
 • விளக்கம்
  நாண வேண்டியவற்றிற்கு நாணாமையும், ஆராய வேண்டியவற்றை ஆராயாமையும், அன்பின்மையும், விரும்பிக் காக்க வேண்டியவற்றைக் காவாமையும் அறியாமையுடையவனின் செயல்களாகும்.
 • Translation
  in English
  Ashamed of nothing, searching nothing out, of loveless heart,
  Nought cherishing, ’tis thus the fool will play his part.
 • Meaning
  Shamelessness indifference (to what must be sought after), harshness, and aversion for everything (that ought to be desired) are the qualities of the fool.

Leave a comment