0837. ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர்

Rate this post

0837. ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர்

0837. Yethilaar Aarath Thamarpasippar

 • குறள் #
  0837
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
  பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவன் பெருஞ்செல்வம் பெற்றால், அயலார் அதை அனுபவிக்க அவனுடைய சுற்றத்தார் பசித்திருப்பர்.
 • Translation
  in English
  When fools are blessed with fortune’s bounteous store,
  Their foes feed full, their friends are prey to hunger sore.
 • Meaning
  If a fool happens to get an immense fortune, his neighbours will enjoy it while his relations starve.

Leave a comment