0840. கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால்

Rate this post

0840. கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால்

0840. Kazhaaakaal Palliyul Vaiththatraal

 • குறள் #
  0840
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
  குழாஅத்துப் பேதை புகல்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர் உள்ள சபையில் அறியாமை உடையவன் சொல்லுதல், அழுக்கை மிதித்த காலைக் கழுவாது படுக்கையில் வைப்பது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Like him who seeks his couch with unwashed feet,
  Is fool whose foot intrudes where wise men meet.
 • Meaning
  The appearance of a fool in an assembly of the learned is like placing (one’s) unwashed feet on a bed.

Leave a comment