0845. கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல்

Rate this post

0845. கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல்

0845. Kallaatha Merkon Dozhugal

 • குறள் #
  0845
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
  வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.
 • விளக்கம்
  புல்லறிவாளர் தாம் கல்லாத நூலையும் கற்றதாகக் கொண்டு நடத்தல், அவர் குற்றமறக் கற்ற நூலுண்டாயின், அதனிடத்தும் பிறர்க்கு ஐயத்தை உண்டாக்கும்.
 • Translation
  in English
  If men what they have never learned assume to know,
  Upon their real learning’s power a doubt ’twill throw.
 • Meaning
  Fools pretending to know what has not been read (by them) will rouse suspicion even as to what they have thoroughly mastered.

Leave a comment