0849. காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான்

Rate this post

0849. காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான்

0849. Kaanaathaan Kaattuvaan Thaankaanaan

 • குறள் #
  0849
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
  கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவனை அறிவுடையவனாக்க முயல்வோன், தானே அறிவில்லாதவனாவான்; அவ்வறிவில்லாதவன், தான் அறிந்த வகையில் அறிந்தவனாய் விளங்குவான்.
 • Translation
  in English
  That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;-
  The blind man still in his blind fashion knows.
 • Meaning
  One who would teach a fool will (simply) betray his folly; and the fool would (still) think himself “wise in his own conceit”.

Leave a comment