0852. பகல்கருதிப் பற்றா செயினும்

Rate this post

0852. பகல்கருதிப் பற்றா செயினும்

0852. Pagalkaruthip Patraa Seyinum

 • குறள் #
  0852
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
  இன்னாசெய் யாமை தலை.
 • விளக்கம்
  பிரிவு உண்டாக்கக் கருதி ஒருவன் விரும்பாதவற்றைச் செய்தாலும், தான் அவனுக்குப் பகையைக் கருதித் துன்பந் தருவனவற்றைச் செய்யாதிருப்பதே சிறந்தது.
 • Translation
  in English
  Though men disunion plan, and do thee much despite
  ‘Tis best no enmity to plan, nor evil deeds requite.
 • Meaning
  Though disagreeable things may be done from (a feeling of) disunion, it is far better that nothing painful be done from (that of) hatred.

Leave a comment