0863. அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன்

Rate this post

0863. அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன்

0863. Anjum Ariyaan Amaivilan

 • குறள் #
  0863
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
  தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு.
 • விளக்கம்
  அஞ்ச வேண்டியவற்றுக்கு அஞ்சான்; அறிய வேண்டியவற்றை அறியான்; மற்றவருடன் பொருந்தி நடவான்; மற்றவர்க்கு எதையும் அளிக்க மாட்டான். இத்தகையவன் பகைவர்க்கு எளியவன் ஆவான்.
 • Translation
  in English
  A craven thing! knows nought, accords with none, gives nought away;
  To wrath of any foe he falls an easy prey.
 • Meaning
  In the estimation of foes miserably weak is he, who is timid, ignorant, unsociable and niggardly.

Leave a comment