0864. நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன்

Rate this post

0864. நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன்

0864. Neengaan Veguli Niraiyilan

 • குறள் #
  0864
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
  யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது.
 • விளக்கம்
  சினம் நீங்கான்; தன் மனத்தை நிறுத்தி ஆள மாட்டான். இத்தன்மை உடையவனாய் ஒருவன் இருந்தால் எப்போதும் எங்கும் யாவர்க்கும் எளியவன் ஆவான்.
 • Translation
  in English
  His wrath still blazes, every secret told; each day
  This man’s in every place to every foe an easy prey.
 • Meaning
  He who neither refrains from anger nor keeps his secrets will at all times and in all places be easily conquered by all.

Leave a comment