0865. வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான்

Rate this post

0865. வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான்

0865. Vazhinokkaan Vaaippana Seiyaan

 • குறள் #
  0865
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
  பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது.
 • விளக்கம்
  நல்வழியைக் கருதான்; நல்லனவற்றைச் செய்ய மாட்டான். பழியை நோக்க மாட்டான்; நற்பண்பு இல்லான்; இத்தகையவன் பகைவரால் எளிதில் வேல்லத்தக்கவனாவான்.
 • Translation
  in English
  No way of right he scans, no precepts bind, no crimes affright,
  No grace of good he owns; such man’s his foes’ delight.
 • Meaning
  (A) pleasing (object) to his foes is he who reads not moral works, does nothing that is enjoined by them cares not for reproach and is not possessed of good qualities.

Leave a comment