0866. காணாச் சினத்தான் கழிபெருங்

Rate this post

0866. காணாச் சினத்தான் கழிபெருங்

0866. Kaanaach Chinaththaan Kazhiperung

 • குறள் #
  0866
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
  பேணாமை பேணப் படும்.
 • விளக்கம்
  தன் நிலைமை, பிறர் நிலைமை என்றவற்றை எண்ணிப் பாராதவனாய் மற்றவர் மீது சினம் கொள்பவன் மிக்க காமமும் உடையவனானால் பகைவரால் எளிதில் வெல்லப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Blind in his rage, his lustful passions rage and swell;
  If such a man mislikes you, like it well.
 • Meaning
  Highly to be desired is the hatred of him whose anger is blind, and whose lust increases beyond measure.

Leave a comment