0870. கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள்

Rate this post

0870. கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள்

0870. Kallaan Vegulum Siruporul

 • குறள் #
  0870
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
  ஒல்லானை ஒல்லா தொளி.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவனை எதிர்த்துப் போர் செய்யும் சிறு முயிற்சியால் பொருளைப் பெறாதவனை, எக்காலத்தும் புகழ் அடையாது.
 • Translation
  in English
  The task of angry war with men unlearned in virtue’s lore
  Who will not meet, glory shall meet him never more.
 • Meaning
  The light (of fame) will never be gained by him who gains not the trifling reputation of having fought an unlearned (foe).

Leave a comment